Poučení o ochraně osobních údajů – Nová síť z.s.
Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).
Totožnost správce: Nová síť z.s., se sídlem: Osadní 26, 170 00 Praha 7, IČ: 26679621, zapsaná
ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka  15170 vedená u
Městského soudu v Praze (dále jen jako „správce“).
Kontaktní údaje správce: poštovní adresa: Nová síť z.s., se sídlem: Osadní 26, 170 00 Praha 7,
email: office@novasit.cz.
Účel zpracování osobních údajů:
Nabízení obchodu a služeb na podkladě uděleného souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1
písm. a) GDPR a plnění smluv podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Níže uvedené osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení
obchodu a služeb, a plnění ze smluv, jež správce sám poskytuje a nebo zprostředkovává a nebo
uzavírá.
Za tímto účelem zpracováváme Vaše:
✓ identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, adresa, datum a místo narození, dosažené vzdělání,
povolání);
✓ kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa).
Poskytnutí osobních údajů pro účel uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR není zákonným ani
smluvním požadavkem nezbytným pro zavření smlouvy. Nemáte povinnost osobní údaje
poskytnout. Udělíte-li však souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete jej kdykoliv
odvolat (viz sekce „Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů?“).
Poskytnutí osobních údajů pro účel uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je zákonným nebo
smluvním požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy dle zákonných norem.
Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb dle čl. 6 odst.
1 písm. a) však nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoliv právní účinky nebo se Vás jiným
způsobem významně dotýkalo.
Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů:
správce, obchodní partneři, osoby zprostředkovávající a vykonávající pro správce obchod a
služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce
má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel
zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.
Doba uložení osobních údajů:
dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Správce uloží osobní údaje na dobu 2 let od data posledního udělení
souhlasu.

dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Správce uloží osobní údaje po dobu 5 let od skončení smluvního vztahu.
Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů?
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely
nabízení obchodu a služeb. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na
poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není
dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.
Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem
zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat
přístup spolu s následujícími informacemi o:
✓ účelech zpracování;
✓ kategoriích dotčených osobních údajů;
✓ příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
✓ plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích
použitých ke stanovení této doby;
✓ existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich
zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
✓ právu podat stížnost u dozorového úřadu;
✓ veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;
✓ tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu,
jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.
Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je
správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
Právo na opravu
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se
Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných
osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Právo na výmaz
Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají,
pokud je dán jeden z těchto důvodů:
✓ osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány;
✓ odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní
důvod pro zpracování;

✓ osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
✓ osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
✓ osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování
osobních údajů je nezbytné pro:
✓ splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského
státu, které se na správce vztahuje;
✓ pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Právo na omezení zpracování
Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
✓ popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování
✓ bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
✓ zpracování protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o
omezení jejich použití;
✓ správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení,
výkon nebo obhajobu právních nároků.
Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány
pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z
důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného
zájmu Evropské unie či některého členského státu.
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě
Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly
předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
Jak můžete svá práva uplatnit?
Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv
uplatnit kontaktováním správce na poštovní adrese: Nová síť z.s., Osadní 26, 170 00 Praha 7,
emailem na adresu: office@novasit.cz.
Právo podat stížnost
Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně na
poštovní adresu správce Nová síť z.s., Osadní 26, 170 00 Praha 7, emailem na adresu:
office@novasit.cz.
Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-
li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna,
nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout

prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného
odkladu.
Na postup správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk.
Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republik