Poučení o ochraně osobních údajů – Produkční skupina ART GATE z.s.

Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).

Totožnost správce: Produkční skupina ART GATE z.s., se sídlem: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, IČ: 077869452, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka  L 71539 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen jako „správce“).

Kontaktní údaje správce: poštovní adresa: Produkční skupina ART GATE z.s., se sídlem: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, email: seflova@art-gate.cz

 Účel zpracování osobních údajů:

Nabízení obchodu a služeb na podkladě uděleného souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a plnění smluv podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Níže uvedené osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení obchodu a služeb, a plnění ze smluv, jež správce sám poskytuje a nebo zprostředkovává a nebo uzavírá.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše:

✓ identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, adresa, datum a místo narození, dosažené vzdělání, povolání);

✓ kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa).

Poskytnutí osobních údajů pro účel uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR není zákonným ani smluvním požadavkem nezbytným pro zavření smlouvy. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Udělíte-li však souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat (viz sekce „Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů?“).

Poskytnutí osobních údajů pro účel uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je zákonným nebo smluvním požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy dle zákonných norem.

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb dle čl. 6 odst. 1 písm. a) však nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoliv právní účinky nebo se Vás jiným způsobem významně dotýkalo.

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů:

správce, obchodní partneři, osoby zprostředkovávající a vykonávající pro správce obchod a služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

Doba uložení osobních údajů:

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Správce uloží osobní údaje na dobu 2 let od data posledního udělení souhlasu.

dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Správce uloží osobní údaje po dobu 5 let od skončení smluvního vztahu.

Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů?

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

✓ účelech zpracování;

✓ kategoriích dotčených osobních údajů;

✓ příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

✓ plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;

✓ existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;

✓ právu podat stížnost u dozorového úřadu;

✓ veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;

✓ tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

✓ osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

✓ odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

✓ osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

✓ osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;

✓ osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

✓ splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

✓ pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

✓ popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování

✓ bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; ✓ zpracování protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;

✓ správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce na poštovní adrese: Produkční skupina ART GATE z.s., se sídlem: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, emailem na adresu: seflova@art-gate.cz

Právo podat stížnost

Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně na poštovní adresu správce Produkční skupina ART GATE z.s., se sídlem: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, emailem na adresu: seflova@art-gate.cz.

Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.

Na postup správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika